Upgrade Parkhaven, de beweringen en de feiten

Afgelopen voorjaar werd door de samenwerkende partijen ‘Parkhaven Partners’ het plan gepresenteerd voor woningbouw aan de Parkhaven rond de Euromast. De bouw hangt samen met een upgrade van het openbaar gebied daar omheen. Via een factcheck geven we in dit artikel aan waarom RTM XL voor ontwikkeling van de Parkhaven is.

RTM XL is erg blij met de Parkhaven plannen. Eerder maakte RTM XL al een fotobewerking waarbij de ontwikkeling van Little Coolhaven zou worden voortgezet langs de Parkhaven. Dit blijkt een inspiratie geweest te zijn om de plannen voor de Parkhaven te gaan bestuderen. Niet gek dus dat we erg blij waren toen we hoorden dat dit idee serieus is opgepakt, en dat de wethouder en de gemeente Rotterdam serieus gaan bestuderen of dit haalbaar is.

Grand C -jurian voets - Rotterdam Little C Coolhavenkopie

Fotobewerking door RTM XL, Jurian Voets, 2017. Project Little C voortgezet langs Parkhaven en Westzeedijk. Origineel beeld Little C.

Een aantal Rotterdammers zijn echter minder enthousiast, en de weg naar de media werd door bezorgde burgers snel gevonden. Er werd een tegenpetitie gestart en daarbij is nogal wat onjuiste informatie de wereld in geslingerd. Dat is jammer, want dit staat volgens ons een open debat in de weg. Wat is het beste voor deze plek? Is dat houden zoals het is? Is dat het plan wat er nu ligt? Zijn er nog andere opties denkbaar? We gaan graag in gesprek met tegenstanders, maar wel op basis van een eerlijk verhaal.

Toen tegenstand steeds meer aandacht kreeg besloten we een petitie vóór het bouwplan te starten, omdat we weten dat veel mensen ook voor dit plan zijn.

We houden 12 beweringen tegen het licht die in de afgelopen maanden zijn gedaan. We onderbouwen daarmee gelijk waarom wij juist groot voorstander zijn van deze ontwikkeling.

Bewering 1: Er worden woningen in het park gebouwd. Historisch gezien hoort het groen bij het park, de scheiding is pas ontstaan met de aanleg van de tunnel.

Factcheck: niet waar.

We lazen het document ‘Het Park te Rotterdam, cultuurhistorisch onderzoek en aanbevelingen’ uit december 2006, gemaakt in opdracht van de gemeente Rotterdam. Link naar rapport (pdf). Hieruit blijkt dat het oorspronkelijke park alleen het oostelijk deel betrof, gescheiden van een westelijk deel: Het Park en De Heuvel. De Heuvellaan (nu Baden Powellaan) was de westelijke grens van beide groengebieden. Later werden beide samengevoegd tot wat nu Het Park is. Het Maastunneltrace en de landschappelijke omgeving daarvan waar de Euromast in staat is daar nooit onderdeel van geweest. In het document staat letterlijk: “Er werden meerdere parkentrees vanaf de Heuvellaan gemaakt, maar de groene strook tussen park en haven werd niet bij het Park getrokken”. De Euromast is naast het park gebouwd, en heeft nooit een goede aansluiting gekregen naar het park.

Natuurlijk wordt er wel deels in bestaand groen gebouwd, niet behorende bij Het Park. Dit groen wordt door bewoners ook niet als park gebruikt zoals het park zelf, maar fungeert slechts als ‘kijkgroen’. Het groen wat verdwijnt wordt gecompenseerd door nieuw groen op de kade waar nu wordt geparkeerd.

parkhavenPark

Kaart waarop de verhouding tussen Het Park en het bouwplan Parkhaven goed te zien is. Kaart: Parkhaven Partners.

Bewering 2: De Parkhaven is niet stenig en verloren, in tegenstelling tot wat de plannenmakers beweren.

Factcheck: deels waar.

Er staan veel bomen en er is vrij veel groen in deze zone. Het groen wordt enkel gebruikt als kijkgroen, wat op zich ook geen probleem is. De Parkhaven bestaat echter ook voor een groot deel uit een parkeerplaats met alleen steen. Dat is daadwerkelijk geen fijne verblijfsplek. Dit is precies de plek waar in de plannen juist een ruime groene verblijfsplek komt.

Als de toeristen weg zijn is het een desolaat gebied en is het sociaal onveilig. Door het toevoegen van woningen komt er toezicht op straat en wordt het sociaal veiliger op deze belangrijke route voor langzaam verkeer naar de Maastunnel. Bovendien verdwijnen alle parkeerplaatsen uit het zicht, wat de ruimtelijke kwaliteit enorm ten goede komt.

 

Bewering 3: Bewoners Mullerpier kijken straks tegen een hoge grijze betonnen muur aan in plaats van bomen.

Factcheck: niet waar.

Ten eerste komt er geen betonnen muur maar een rij van losse veelal bakstenen panden, die bovendien hoogwaardig zijn vormgegeven, naar voorbeeld van Little Coolhaven even verderop. Tussen de bebouwing en aan de kade komt een groen verblijfsgebied waardoor er ook doorzicht komt richting het park. Sterker nog, in feite wordt het park nu eindelijk doorgetrokken tot op de kade met eindelijk een logische verbinding! De hoogte is ook erg bescheiden voor Rotterdamse begrippen. De tijd dat we 11 bouwlagen hoogbouw noemden is in Rotterdam al even voorbij. Om het muureffect verder te beperken mag van ons de bebouwing nog wel diverser in hoogte. Sommige een paar lagen hoger, sommige een paar lagen lager, met een flink hogere toren naast het Maastunnel gebouw op de kop van het plangebied. (Zoals te zien op de eerder getoonde fotobewerking.) Het laatste gebouw wedijvert nu in hoogte en aandacht met het historische tunnelgebouw. Door de kop flink hoger te maken wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de twee.

Beeld van de plannen aan de Parkhaven

Geen grijze muur maar afwisselende hoogwaardige architectuur. Beeld Parkhaven Partners.

Bewering 4: Plan past niet in het beleid om de stad te vergroenen. Er verdwijnen een heleboel bomen.

Factcheck: niet waar.

Per saldo blijft er evenveel groen over, doordat de stenen parkeerplaats verdwijnt en het autoverkeer veel minder ruimte krijgt. Ook worden de daken van de nieuwbouw deels gebruikt voor groen.

Er verdwijnen maximaal 200 bomen, en er komen er minimaal 200 bomen voor terug volgens de gedetailleerde kaarten van Parkhaven Partners. Bovendien verdwijnen vooral exotische bomen, en komen er inheemse boomsoorten voor terug, wat veel beter is voor de biodiversiteit.

parkhavengroen

Het bouwplan ten opzichte van de huidige situatie. Veel bomen kunnen ook blijven staan. Beeld Parkhaven Partners.

Bewering 5: Ondernemers zoals de minigolfbaan en Splashtours moeten weg

Factcheck: niet waar

Alle ondernemers in het gebied kunnen in het gebied blijven, soms zal dat op een nieuwe plek zijn. De ontwikkeling levert voor ondernemers vooral kansen op met de verhoogde verblijfskwaliteit waardoor bezoekers ook langer in het gebied gaan verblijven.

Bewering 6: We zijn overvallen door de plannen, die zijn in het diepste geheim gesmeed.

Factcheck: niet waar.

Je kunt pas naar buiten als er een plan ligt, dat is nu het geval. Daar is niets geheims aan, je kunt niet zonder plan naar buiten gaan. Het gepresenteerde plan is niet in beton gegoten al zien de plaatjes er heel concreet uit. Zodra het kon is met de plannen in een vroeg stadium naar buiten gegaan en er is ook alle ruimte om hierover mee te denken. Hiervoor zijn ook al inloopavonden georganiseerd waar iedereen uitgebreid informatie heeft kunnen krijgen. Dit is allemaal niet verplicht om te doen voor een ontwikkelaar, maar is wel gedaan.

Bewering 7: In Parijs zouden ze de Eiffeltoren ook niet ommuren of in een park bouwen.

Factcheck: niet waar.

Ten eerste gaat de vergelijking op alle vlakken mank en is Parijs Stedenbouwkundig van een totaal andere orde dan Rotterdam. Maar bovendien wordt de Euromast niet ommuurd maar komt hij op een groot plein te staan.

Daarnaast is de Eiffeltoren wél in een park gebouwd. Sterker nog, ten tijden van de bouw in 1889 was Parijs massaal tegen. Toch is het plan doorgegaan mede omdat werd beloofd dat hij weer zou worden afgebroken. Maar toen het er eenmaal stond werd de toren in de harten gesloten. Als er naar de bewoners van Parijs geluisterd was had Parijs nu geen Eiffeltoren gehad. En als we hier in Rotterdam naar tegenstanders geluisterd hadden hadden we nu geen Euromast en Erasmusbrug gehad.

Trouwens, langs dat park waar de Eiffeltoren in staat staan woongebouwen die in hoogte vergelijkbaar zijn met wat er nu wordt voorgesteld aan de Parkhaven. De situatie daar is juist een mooi voorbeeld voor hoe gaaf de Parkhaven en Het Park met de woongebouwen kan gaan worden: Een echt stuk stad in plaats van een rommelige restzone.

Bewering 8: De monumentale waarde van de Euromast wordt aangetast

Factcheck: niet waar.

Een vrije ligging is geen onderdeel van de monumentaliteit van de Euromast, die zit in de architectuur. Bovendien blijft de Euromast gewoon vrij staan in de plannen, maar krijgt wel een veel levendiger en waardiger omgeving waar voor toeristen ook nog een drankje of een hapje te krijgen is. Rond de voet van de toren ligt straks een hoogwaardig en levendig stadsplein, die ook de verbinding naar Het Park veel beter en natuurlijker maakt. Een plek dus met respect voor dit prachtige monument van Maaskant!

Parkhavenmodel01

Op de maquette is goed te zien hoeveel ruimte er rond de Euromast blijft. Maquette Parkhaven Partners.

Bewering 9: “Door deze plannen verdwijnen de zichtlijnen tussen Het Park en het water”, zegt Lia Lugthart namens de Bewonersorganisatie Scheepvaartkwartier (BOS).

Factcheck: niet waar.

Er zijn vanuit Het Park helemaal geen zichtlijnen naar het water, en al helemaal niet aan deze kant van Het Park. Hoogteverschillen, afstand en bomen belemmeren elke denkbare zichtlijn. Door de hoge bomen in het park zelf zal de nieuwbouw ook niet of nauwelijks te zien zijn vanuit het park.

Bewering 10: Je moet ook niet vergeten dat het een park voor alle Rotterdammers is. Er komen veel mensen die geen tuin of groen balkon hebben waar ze kunnen zitten.” Lugthart zegt dat BOS alle Rotterdammers die in Het Park recreëren wil mobiliseren. 

Factcheck: niet waar.

Ja er komen veel Rotterdammers die geen tuin hebben naar het park. Dat kunnen ze ook gewoon blijven doen want aan het park verandert met deze plannen helemaal niets. Op deze manier worden dus mensen gemobiliseerd op basis van iets wat gewoon niet waar is.

Parkhavenmodel03

Vanuit het park is het plan niet of nauwelijks te zien, het park blijft zoals het is. Maquette Parkhaven Partners.

Bewering 11: Dit zijn weer alleen woningen voor de rijken.

Factcheck: niet waar

In de plannen komt ook sociale woningbouw (20%), en ook woningen in het middensegment. Uiteraard komen er ook appartementen in het topsegment, maar die zijn in de minderheid. Juist het feit dat hier ook sociale woningen komen maakt dit project behoorlijk uniek, zeker op zo’n locatie.

Parkhavenmodel02

Sociale woningen op een toplocatie? Maquette Parkhaven Partners.

Bewering 12: Laat voor zo’n belangrijke plek in de stad ook anderen, de burgers, ideeën inbrengen. Wij zien mogelijkheden om, indien nodig met crowdfunding, een andere invulling te geven

Factcheck: Waar!

Natuurlijk goed om in gesprek te gaan. Dat gebeurt dus ook al, mensen kunnen reageren en meedenken met de plannen. En als er goede ideeën zijn kunnen die worden meegenomen. Hakken in het zand en nee roepen helpt dan niet. Alternatieve feiten de wereld in slingeren ook niet, dat leidt uiteindelijk slechts tot frustraties bij beide partijen.

RTM XL praat ook graag mee over hoe de plannen mogelijk nóg beter kunnen worden. Dat worden dan wat ons betreft niet een paar losse blokjes van 4 hoog, zoals een paar tegenstanders opperden in een poging tot meedenken. Dat levert voor deze plek te weinig kwaliteit op en daarmee geef je het gebied definitief weg aan middelmatigheid.

Conclusie

Er zit een heleboel ruis in het debat. We denken dat er veel goede dingen in het plan zitten die dit verloederde gebied tot een echte hotspot in de stad kunnen gaan maken. En we merken dat veel mensen door misinformatie de (gesponsorde) tegenpetitie hebben ondertekend, zonder de plannen goed of überhaupt te kennen. Het is nog steeds mogelijk de petitie vóór het bouwplan te ondertekenen waarmee we het signaal afgeven dat er ook veel mensen achter de plannen staan. En we leveren graag een bijdrage aan het debat in de stad over dit project, vanuit onze positieve insteek! Want dat er op deze plek iets moet gebeuren en dat er enorme potentie in zit, dat mag voor iedereen wel duidelijk zijn.

Upgrade Parkhaven Ja! Teken de petitie HIER.

Parkhaven Partners bestaat uit: Heijmans Vastgoed, TBI Ondernemingen: ERA Contour en J.P. van Eesteren, Vesteda en Woonbron

Meer informatie over het plan is te vinden op www.parkhaven010.nl.

23 gedachten over “Upgrade Parkhaven, de beweringen en de feiten

 1. Lastig, lastig. Zolang er sowieso geen bomen voor hoeven worden gekapt, vind ik het ansich een mooi gezicht. Echter, ik heb daar als klein jongetje gelopen (woon nu elders) met leeftijdsgenootjes van destijds en begeleiding van toen (woonde destijds bij het RMPI op de Mathenesselaan. Deze herinnering zou ik willen koesteren. Ik wil daar best nog eens naartoe, en deze plaats willen zien zoals het toen ook was.

  Ik heb e rmijn twijfels over. Liefst zie ik het niet veranderen, vooral uit jeugdsentiment en de bomen die daar staan die ons nog als kleine kinderen hebben zien rondrennen daar :'(. Het zou me enorm pijn doen als daar iets veranderd!

 2. Puik en nog eens puik onderbouwd!! Gaan, met uiteraard de bewaking van de hoge kwaliteit zoals als in de plannen is verdisconteerd!!!! Gaan!!!

  1. Nee. Niet Gaaan!!! Wel zorgen voor goede afweging, goede bereikbaarheid Scheepvaartkwartier (Tweezijdig, ook tijdens de bouw) en zorg voor een (veel) beter ontwerp dan nu, met name de ‘achterzijde. Dat is immers de voorzijde voor het park…

 3. Zo! En nu de tegenstanders weer. Benieuwd of zij nog overtuigende argumenten hebben? Kijk naar steden als inderdaad Parijs maar ook Berlijn of New York. Bebouwing past en hoort juist bij een stadspark! Als dit plan niet kan, kan er nog maar heel weinig in Rotterdam, terwijl deze stad de extra woningen zo goed kan gebruiken.

  1. Als VOS hebben we natuurlijk geen overtuigende argumenten. Anders dan deze plannen een grove en onaanvaardbare inbreuk maken op de bereikbaarheid van het Scheepvaartkwartier. De beoogde ‘halve afsluiting’ (het wordt eenrichtingsverkeer), geeft onze wijk een grote knauw, dreun. In onze wijk wonen, ondernemen of gewoon bezoeken wordt een stukt ingewikkelder als je er niet kan komen, of niet kan wegkomen.

   1. Dat lijkt me een terecht bezwaar. En een goed punt om in te brengen. Er licht voor zover ik weet nog geen dichtgetimmerd ontsluitingsplan en de bereikbaarheid van de wijk lijkt me een belangrijk punt omdat er maar 2 uitgangen zijn en 3 ingangen. Wat mij betreft kijkt de gemeente samen met de ontwikkelaar dan gelijk ook naar het hele knooppunt van het Droogleever Fortuynplein, want dat is eigenlijk natuurlijk een ruimtevretend onding. Dat kan compacter én beter voor het verkeer.

    1. Maastunnel en al zijn toegangen, waaronder het beruchte plein, is voorbestemd om rijksmonument te worden, voor zover ze dat nog niet zijn. Dus hier naar kijken? Grandioos, maar te laat.

     En de communicatie vanuit de ontwikkelclub (die vooralsnog bestaat uit een paar freelance medewerkers, zonder binding mét de stad) is hierin een beetje… (eh, nou moeten we voorzichtig zijn, anders plaatsen jullie deze reactie niet) … eh… eenzijdig, creatief en/of niet volledig. Dat is een heeeel groot slecht voorbeeld voor deze nieuwe manier van werken. De plannen er een beetje doorheen frommelen… Een dikke foei, een vervelende valse start.

     1. Op dat laatste ga ik niet reageren want daar heb ik geen beeld van, behalve dat ik me niet kan voorstellen dat een ontwikkelaar dingen er doorheen gaat frommelen want daar kom je gewoon niet zomaar mee weg.

      Als dat hele knooppunt een monument is dan is dat net zo’n miskleun als de Lijnbaan als monument. Beide enorme stukken centrum op slot voor ontwikkeling of groen…

 4. Eén van de enige echte grondige bezwaren is dat de bereikbaarheid van het Scheepvaartkwartier ter discussie staat. Deze wijk heeft slechts twee ‘uitgangen’. En de TWEEZIJDIGE AFHANDELING van het verkeer bij de Euromast/Parksluizen is een ESSENTIEEL aspect om het wonen en werken in het Scheepvaartkwartier realistisch te houden. En de ‘geheime, verborgen’ strategie om de verkeersafhandeling EENZIJDIG te maken is écht van de gekke, en mag NOOIT worden getolereerd. Ook niet tijdens de bouwfase, hoe makkelijk en snel dit ook beslist zou kunnen worden. Nu, tijdens de bouw (2/3 jaar) en voor altijd dus een volwaardige, tweezijdige ontsluiting in dit gebied. Belangijk voor ondernemen, wonen én toeristen (bussen) voor dit wel bijzondere stukje Rotterdam.

  Verder moeten we eerlijk zijn: we hebben als ondernemers niet zo heel veel meningen. Maar wel een wens. Als er gebouwd gaat worden, en maak die afweging alsjeblieft eerlijk, betrouwbaar en met respect voor onze Euromast, maak er twee voorkanten van. De bebouwing van Little C (toch een voorbeeld, zelfde partijen) is éénzijdig interessant, de achterzijde is doods, kaal, lelijk en arm. Dat ligt hier nu ook op de loer, ergens moeten de sociale woningen een plek krijgen, en daar is toch net effe minder aandacht en geld voor. Dus ook hier ligt een arme doodse achterzijde op de loer.

  Ontwerp nu ook eens een mooie voorzijde richting het park: Central Park (voorbeeld) wordt ook niet omsloten door ‘achterzijdes’, maar juist door interessante, afwisselende en kwalitatieve voorzijdes. En dat daar dus ook de verkeersbak ligt, met lawaai en uitstoot: tja, los dat ook elegant op?

  BESTUUR VOS – VERENIGDE ONDERNEMERS SCHEEPVAARTKWARTIER

 5. Allemaal leuk en aardig zo’n artikel, maar als de NIMBY hakken eenmaal in het zand staan zijn ze toch voor geen enkele rede of argument, hoe goed of redelijk ook , vatbaar. Ze zullen tot de laatste snik hun zichzelf toe geeigende territorium met hand en tand gaan verdedigen.Zeker nu ze zich verenigd hebben. Het zit nu eenmaal in die koppen vastgeroest dat zij hier de eersten waren, en dat betekent voor hun dat er verder niemand het recht heeft hier iets aan te veranderen. Dit is van hun. Egoisme is zoals gewoonlijk weer de grootste drijfveer. Alleen een rechter zal hier iets aan kunnen veranderen.

  1. Nimby??? DIT is onzin. Het groen is voor heel Rotterdam en alle Rotterdammers die in deze stad soms niet eens een balkon hebben.
   Hoogbouw zoals de Zalmhaventoren prima Maar conserveer het groen dat er nog over is in het centrum en ga geen 200 bomen kappen. Bomen die er al 70 jaar staan. Om die te vervangen om hetzelfde effect op de fijnstof en stikstof in de lucht op deze plek, één van de meest vervuilde delen van de stad, te krijgen moeten er meer dan 1000 nieuwe bomen geplant worden!

 6. Iedere Rotterdammer weet ondertussen wel dat wanneer de projectontwikkelaars eenmaal hun poot tussen de deur hebben de zaken ineens heel snel veranderen en komt er een kostenplaatje voor het groen dat halverwege geschrapt wordt, want te duur. Ook de zogenaamde sociale woningbouw zal zoals nu gebruikelijk bij Rotterdamse nieuwbouwwoningen het geval is, wanneer de eerste bewoners vertrekken, de huur meteen wordt opgetrokken boven sociaal. Deze sociale woningen zijn dus maar tijdelijk. Verder zal de markt de prijzen omhoog stuwen want het is immers een op Central Park lijkende toplocatie en ja daar gaan de rijkste mensen en speculanten zitten. Ik pleit voor het vergroten van het Park door de parkeerplaatsen af te breken en door te trekken tot aan de waterkant. Groter en met mooi uitzicht over de Maas. Dit om nog enigzins longen voor de stad over te houden. Deze stad wordt al van voor tot achter volgeplemd. Lucht hebben we nodig. Meer inwoners in Rotterdam betekend ook meer behoefte aan groen en recreatie. Dit gaat zoals gewoonlijk over geld en opportunisme. De mensen die hier tegen zijn zijn niet dom. Ze zijn bezorgt om de verstening van deze stad. In Noord is al een groot stuk Bergse Bos verloren gegaan door de nieuwe snelweg, Bij Zestienhoven heeft een park moeten wijken voor Parckstad waar geen sprake meer is van een park. de bomen sneuvelden ook daar als eerste bij de aanleg. De Rotte wordt verpest omdat daar zo nodig een brug met snelweg overheen moet en nu moet het Park ook ingekaderd worden. Rotterdam heeft meer zuurstof nodig, niet minder. Breidt het Park uit tot de oevers van de Maas en de Coolhaven, trek het Museumpark bij het Park door de Westzeedijk af te sluiten. Ondertunnel de Maasboulevard zodat ook daar het groen tot aan de Maas doorgetrokken kan worden. Overdek het tunneltraject zodat Park, Little C en de s’Gravendijkwal met elkaar verbonden worden. wat een heerlijke oase zou dat zijn.

  1. Hoi Brewsky,

   Ik heb je agressieve reactie ten aanzien van ontwikkelaars even verwijderd uit je reactie. We zijn niet gediend van zulke opmerkingen op onze website. Verder dank voor je inhoudelijke betoog.

   We snappen ook je wens voor deze plek en het groen. Maar iemand moet dat betalen. In het geval van Parkhaven Partners levert het plan het geld op om de investeringen in de buitenruimte te kunnen doen. Als die ontwikkeling er niet komt moet de gemeente in de buidel tasten en de kans is vrij groot dat het dan niet doorgaat, zeker niet met (dure) parkeergarage.

   1. Dit is absolute onzin.
    De bouwcombinatie wil bouwen en dat is begrijpelijk, daar verdienen ze geld mee, geen probleem.
    Maar het argument dat het geld oplevert om investeringen te doen in de buitenruimte is natuurlijk onzin. Dit is een verkoop praatje.
    Het is er nu groen en het wordt alleen maar minder groen! Zie de oostkant van Little C, zo gaat het project er ook uitzien Fraai gezicht vanuit het Park!

  2. Bijna iedereen die in een huis woont heeft dat te danken aan een projectontwikkelaar. Dus om die beroepsgroep weg te zetten als egoistische opportunisten is erg kort door de bocht.
   Het eeuwige spanningsveld tussen de mens die zijn ruimte claimt en de “natuur” zorgt ervoor dat we moeten streven naar evenwicht. Daarbij helpt denken in karikaturen niet echt en blijft het beeld bestaan van nietsontziende, geldbeluste stenen stapelaars vs wereldvreemde groene vega klagers.
   Ga nou eens echt in gesprek en probeer het beste van twee werelden te vinden !

   1. Bij iedereen woont in een huis dankzij een projectontwikkelaar behalve al die mensen die dankzij woningcorporaties een woning hebben. Woningcorporaties beheren al jaren ongeveer 2,4 miljoen woningen. Van de grote steden heeft Rotterdam het hoogste percentage corporatiewoningen. Maar liefst 45 procent van de woningvoorraad is in het bezit van corporaties.

 7. Het probleem bij al die naive vergezichten over groen, ruimte, rust en stilstand is dat de werkelijkheid vereist dat je niets aan dat idealisme hebt als de vraag naar wonen domweg groeit. Ook corporaties hanteren gewoon ook alle tools van projectontwikkelaars. Alle stedenbouwkundige veranderingen beginnen bij projectontwikkelaars. Het is alsof je zegt: heerlijk dat brood maar wat een kut bakkers !

 8. Wat ik me wel afvraag is waar de toeristen / euromastbezoekers dan gaan parkeren als de plekken verdwijnen. In het weekend staat het nu vol daar.

  1. Die zullen best in een parkeergarage komen. Maar als het een eenrichtingsverkeerweg wordt (en die plannen zijn er), hoe gaat de afhandeling van alle toeristenbussen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.